Skip to main content

Blik op de emissies achter satellietgegevens

News flash intro
Het beperken van de klimaatverandering en gezondheidsproblemen als gevolg van slechte luchtkwaliteit, dankzij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen, staat hoog op de agenda in België, evenals op Europees niveau en wereldwijd. Het bijhouden van de vooruitgang inzake emissiereductie, de identificatie van onbekende bronnen, regelmatige monitoring, rapportage en verificatie van emissies zijn verplicht. In het kader van een EUMETSAT-contract heeft het BIRA een dienst ontwikkeld die de gebruikers instrumenten aanreikt om verschillende satellietgegevens te visualiseren naast emissie-inventarisgegevens.
Body text

Monitoring en verificatie van emissies

De landen die het Akkoord van Parijs hebben ondertekend, hebben zich ertoe verbonden hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De beperking van de klimaatverandering staat hoog op de agenda in België, op Europees niveau en wereldwijd. Klimaatactie staat centraal in de Europese Green Deal die gericht is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het investeren in geavanceerd onderzoek en innovaties om de natuurlijke omgeving van Europa in stand te houden.

Aangezien het moeilijk is om te beoordelen of hun acties succesvol zijn, is een transparant systeem voor het monitoren en rapporteren van emissies noodzakelijk.

Emissie-inventarissen verschaffen essentiële informatie over broeikasgassen en verontreinigende stoffen voor beleidsmakers en belanghebbenden om de vooruitgang bij de emissiereductiemaatregelen te evalueren en beslissingen te nemen over toekomstige strategieën. Er bestaan echter grote onzekerheden in verband met de brongegevens en emissiefactoren die bij de opstelling van deze inventarissen worden gebruikt.

Satellieten leveren een bijdrage door beelden te leveren over de samenstelling van de atmosfeer, die de nauwkeurigheid en actualiteit verbeteren, waardoor de zekerheid en de ruimtelijke/temporele resolutie van de inventarissen kan worden verbeterd.

Het VERBE-project, onder leiding van het BIRA, richt zich op de ontwikkeling van een nationale MVS (emissie monitoring en verificatiesysteem)-capaciteit, ter ondersteuning van het overheidsbeleid en bij te dragen tot de Europese MVS-capaciteit.

Satellieten dragen bij aan de MVS-capaciteit

Het Copernicus Sentinel-programma ontwikkelt verschillende specifieke satellieten voor wereldwijde luchtkwaliteit- en broeikasgasmonitoring met een ongekende nauwkeurigheid en precisie. Het is van cruciaal belang voor het succes van een satellietmissie om te bepalen of deze de beoogde nauwkeurigheid en precisie kan bereiken overeenkomstig de gestelde missie-doelen.

In het kader van de Copernicus CO2M-missie ontwikkelen wij een wetenschappelijke dienst ter ondersteuning van de validatie en monitoring van CO2M-producten.

Wetenschappelijke ondersteuningsdienst voor validatie en monitoring van satellietproducten

In het kader van een EUMETSAT-contract heeft het BIRA een wetenschapsondersteunende dienst ontwikkeld die de gebruikers instrumenten aanlevert om verschillende satelliet- en emissieinventaris-gegevens (Figuur 2) tegelijk te visualiseren en deze te vergelijken (Figuur 3).

Aanvullende kenmerken zijn de visualisering van de kenmerken van grondstations, waaronder de belangrijkste instrumentparameters, beschikbare producten (en de kwaliteit daarvan), netwerkkarakteristieken en statistieken in verband met station-satelliet co-locatie. De dienst zal netwerkontwerpactiviteiten vergemakkelijken om zo satellietvalidatie en -kwaliteitsbewaking te optimaliseren.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2a: Visualisatie van methaanemissie-inventarisatiegegevens in België en omgeving met een resolutie van 0,1 graad x 0,1 graad.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 2b: Visualisatie van methaanemissie-inventarisatiegegevens in België en omgeving met een fijnere resolutie van 1 km x 1 km uit de TNO-databank.
Figure 4 body text
Figure 4 caption (legend)
Figuur 3: Links: Visualisatie van methaanemissies uit de EDGAR-database. Rechts: Visualisatie van methaanconcentraties afkomstig van de Sentinel-5 Precursor-missie, gemiddeld over het hele jaar 2022. De punten geven de locatie weer van een lijst van geselecteerde grondstations van meetnetwerken die bijdragen aan de validatie van Sentinel-5 Precursor-producten.
Publication date