Skip to main content

Grazende koeien beïnvloeden de emissies van organische verbindingen

Research Topic Chapter
News flash intro
Niettegenstaande het feit dat grasland op wereldschaal de helft van de landbouwoppervlakte uitmaakt, is er tot op heden geen informatie beschikbaar omtrent emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van het grazen van het vee. Onderzoekers van het BIRA hebben daarom de uitwisseling van VOS tussen een door koeien begraasd weiland en de atmosfeer onderzocht in een Waalse ICOS-meetsite in Dorinne. Emissies als gevolg van grazen bleken sterk te verschillen van die van niet-begraasd grasland en duurden gemiddeld 2 tot 3 dagen. Ze waren typisch 1 tot 2 grootte-ordes lager dan emissies van VOS als gevolg van het oogsten.
Body text

Ondanks het feit dat het op wereldschaal zeer relevante ecosystemen zijn, is informatie omtrent BVOS-emissies door graslanden nog steeds schaars.

Daarom voerden wetenschappers van het BIRA (massaspectrometrie groep) en van Gembloux Agro-Bio Tech (Universiteit van Luik) onlangs een lange-termijn veldstudie uit van VOS-uitwisseling tussen een beheerd grasland en de atmosfeer op de ICOS meetsite in Dorinne (België) in het kader van het CROSTVOC-project (FNRS).

BVOS-, CO2- en H2O-fluxmetingen op ecosysteemschaal werden uitgevoerd met de eddy covariantietechniek (zie Figuur 3), en werden afgewisseld met fluxmetingen met behulp van geautomatiseerde dynamische kamers (zie Figuur 2). In beide benaderingen werd een snel en gevoelig on-line Proton-Transfer-Reactie Massaspectrometrie (PTRMS) instrument gebruikt om VOS te meten.

Wisselbegrazing

Omdat verwacht wordt dat grazen de emissie van reactieve VOS door het gras induceert als gevolg van verwonding, werden de kamers gebruikt om het effect van dit soort biotische stress op BVOS-emissies onder natuurlijke veldomstandigheden te bestuderen. De metingen brachten geïnduceerde emissies van verschillende alcoholen, aldehyden en ketonen aan het licht, die slechts enkele dagen na de begrazing aanhielden.

Uit analyse van de metingen kon worden besloten dat wisselbegrazing een minder belangrijke BVOS-bron is dan het maaien en drogen van gras in het veld.

Er is duidelijk nood aan meer gegevens vanuit verschillende delen van de wereld om de impact van deze graslandbeheerpraktijken op BVOS-fluxen goed te kunnen evalueren.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Dynamische kameropstelling met twee weideparcelen die afwisselend gebruikt werden voor begrazing door koeien en als controle. De omheining rond en de meetkamers (cuvettes) binnen het te begrazen perceel werden tijdelijk weggehaald vóór het grazen en de fluxmetingen begonnen ongeveer twee uur na het grazen.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: Eddy covariantie meetmast met sonische anemometer en luchtbemonsteringsleidingen.
Publication date