Skip to main content

Langdurige datasets voor de studie van luchtkwaliteit en klimaatverandering

Research Topic Chapter
News flash intro
Veranderingen op Aarde veroorzaakt door menselijke activiteit en hun impact op het leven en de natuurlijke omgeving zijn waarschijnlijk de grootste milieu-uitdagingen van de 21e eeuw. Om beleidsmakers te informeren over de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering moet het globale klimaatsysteem systematisch opgevolgd worden. In deze context kan men het belang van nauwkeurige waarnemingen op alle relevante schalen in ruimte en tijd niet overschatten. Het BIRA was betrokken bij meerdere belangrijke initiatieven wat betreft het waarnemen van de atmosfeer.
Body text

In de afgelopen jaren zijn er verschillende belangrijke initiatieven opgestart om hoog kwalitatieve datareeksen van Essentiƫle Klimaatvariabelen (EVC's) op lange termijn te genereren.

In het atmosferische domein is het BIRA bij meerdere van dergelijke activiteiten betrokken geweest, met een focus op het vaststellen van nieuwe hoge kwaliteitsnormen voor de monitoring van belangrijke klimaatgerelateerde soorten zoals:

  • broeikasgassen (CO2 en CH4)
  • ozon en aerosolen
  • hun voorlopers, NO2, HCHO en SO2

Deze activiteiten worden ontwikkeld in het kader van belangrijke internationale programma's en projecten, zoals:

  • ESA Climate Change Initiative (CCI)
  • Copernicus Climate Change Service (C3S)
  • EU-projecten QA4ECV en GAIA-CLIM

In al deze projecten wordt sterk de nadruk gelegd op het genereren van zeer nauwkeurige gegevensreeksen van waarnemingen, die zijn afgeleid van meerdere satellietsensoren, waardoor de variabiliteit op lange termijn en trends in belangrijke atmosferische variabelen beter kunnen worden bepaald (zie bijvoorbeeld Figuur 1). Dit houdt ook de ontwikkeling in van geavanceerde raamwerken voor kwaliteitsverzekering, die een diepgaande beoordeling van onzekerheden en volledige traceerbaarheid bij de productie en levering van gegevens mogelijk maken.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Multi-sensor-waarnemingen van formaldehyde (HCHO)-kolommen boven het noorden van India tussen 2003 en 2018, die de lange termijntoenames aantonen in concentraties van vluchtige organische verbindingen in dit gedeelte van de wereld. Deze analyse is uitgevoerd als onderdeel van het EU QA4ECV-project.
Publication date