Skip to main content

Nieuwe evaluatie van de globale koolstofmonoxidebron

Research Topic Chapter
News flash intro
De hydroxylradicaal (OH) is het voornaamste zuiveringsmiddel in de atmosfeer. Het OH-gehalte houdt de concentraties aan koolstofmonoxide (CO), een belangrijke vervuiler, onder controle. Als gevolg hiervan hangen de koolstofmonoxide-emissies, die berekend worden door middel van inverse modellering op basis van satellietmetingen, sterk af van de OH-niveaus in de modellen. We combineerden observationele beperkingen op OH-niveaus met satellietgegevens van CO van de IASI-sensor en met het atmosferisch model IMAGES om wereldwijde schattingen van CO-emissies te verbeteren.
Body text

De bronnen van CO omvatten rechtstreekse emissies en fotochemische productie als gevolg van de oxidatie van koolwaterstoffen. Het dominante CO-verlies is de reactie met OH. CO heeft daarom een sterke invloed op het oxidatieve vermogen van de atmosfeer en op de verwijdering van vervuilende stoffen.

De meeste modellen voor chemietransport voldoen echter niet aan de reproductie-beperkingen op OH-niveaus afgeleid van methylchloroform(MCF)-waarnemingen.

In een studie uitgevoerd bij het BIRA stellen we verschillende OH-velden voor die compatibel zijn met MCF-gegevens in het IMAGES globale model om CO-stromen af te leiden die beperkt zijn door IASI CO-gegevens. Elk OH-veld leidt tot een verschillende set van geoptimaliseerde emissies. Verschillen van 40% in de top-down globale antropogene CO-emissies worden gevonden bij het variëren van de OH-niveaus, en zelfs grotere verschillen worden regionaal gevonden, b.v. in China en de Verenigde Staten.

Vergelijkingen met onafhankelijke grond- en vliegtuigwaarnemingen geven aan dat de inversie gebaseerd op het laagste gemiddelde OH-niveau voor  het noordelijk halfrond (18% lager dan de beste schatting op basis van MCF-metingen) de beste algemene overeenkomst oplevert met alle geteste waarnemingsdatasets.

Referenties

  • Müller, J. ‐F., Stavrakou, T., Bauwens, M., George, M., Hurtmans, D., Coheur, P. ‐F., Clerbaux, C., Sweeney, C. (2018). Top‐Down CO Emissions Based On IASI Observations and Hemispheric Constraints on OH Levels. Geophysical Research Letters, 45(3), 1621–1629. https://doi.org/10.1002/2017GL076697  ​Open Access
Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Gemiddelde jaarlijkse updates (na /voor optimalisering) van antropogene, biomassaverbranding en biogene emissies voor 2 simulaties waarbij ofwel zeer lage (LN) ofwel zeer hoge (HN) OH in het noordelijk halfrond worden verondersteld (Müller et al., 2018).
Publication date